Header Ads

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จัดกิจกรรมหลัก" เยาวชนร่วมใจขับขี่​ ลดอุบัติเหตุทางถนน"

ณ หอประชุมโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานปิดโครงการ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยกิจกรรมหลัก เยาวชนร่วมใจขับขี่ ลดอุบัติเหตุทางถนน​ ​พร้อมมอบ ใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการอบรม​ จำนวน​ 100​ คนโดยมี​ นายบรรจง​ โพธิวงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่าทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน ถึงให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการ" โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย และ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรมหลัก เยาวชนร่วมใจขับขี่ ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายจากเยาวชนที่ศึกษา ในสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่นครสวรรค์ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เยาวชน และเพื่อสร้างกระแสเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนให้กว้างขวาง ลงลึกถึงระดับครอบครัว รวมถึงกฎหมายจราจรเบื้องต้น อุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยระดับต้นๆของโลก สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยไม่อาจประเมินค่าได้ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงกำหนดให้มีการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกภาคส่วน ต้องบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทย ให้เหลือน้อยลงที่สุด จังหวัดนครสวรรค์เล็งเห็นแล้วว่าการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนควรแก้ไขโดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของกลุ่มเยาวชนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเยาวชนเป็นกลุ่มที่ขาดประสบการณ์ในการขับขี่และยังเป็นกลุ่มที่พร้อมรับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัยจราจรที่ดีได้ โดยมีทีมวิทยากรที่มาบรรยายได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรลาดยาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. สหายยนต์ 1987 และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ​ จํากัด​สาขานครสวรรค์​ รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา​!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.