Header Ads

องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง มอบอำนาจให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน​

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้ารับประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01)โดยมี​ นายนภเดช​ เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง​ ได้กล่าวต้อนรับ อำเภอชุมตาบง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 23 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 379 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เป็นพื้นที่ราบในลำคลองขนาดข้างทาง ทิศเหนือคือคลองโพธิ์ ทิศใต้คือคลองยางและคลองลำปาง ทิศตะวันตกมีที่ราบ เนินเขา และภูเขาขนาดย่อมหลายลูก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร รับจ้าง และค้าขาย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ถ้ำเขาจักจั่น​ และทุ่งหินเทิน​ ทางด้านนายประเสริฐ​ กาญจนเกีรยติ​กุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)​ ได้จัดตั้งขึ้นในปีพศ 2518 มัพันธกิจด้าน จัดหาและจัดที่ดินทำกิน ด้านการพัฒนาพื้นที่ ด้านการพัฒนาอาชีพ และด้านการสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ปีพศ 2521 เนื้อที่ 1.1 2 ล้านไร่ โดยมี พื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม พื้นที่สาธารณะประโยชน์ และที่ราชพัสดุ ในเขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์แก่ราชการทหาร 1.06 ล้านไร่ ครอบคลุม 13 อำเภอ 37 ตำบล​ ส.ป.ก.นครสวรรค์​ ได้จัดที่ดินประเภทเกษตรกรรมไปแล้วจำนวน 39203 ราย 5 2345 แปลง  เนื้อที่​ 846,733 ไร่​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย(ส.ป.ก.4-01 ช)​ ให้แก่เกษตรกร อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้ จำนวน 143 ราย 149 แปลงเนื้อที่ 103 ไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ห่างไกล จะได้ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอชุมตาบง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมตาบง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ!!!!! ต้อย​  รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.