Header Ads

ช่วยชาวบ้านบึงเสนาท อบจ.ช่วยชาวบ้านบึงเสนาท แล้งจัด ขาดน้ำทำการเกษตร ขุดลอกคลองส่งน้ำ วางท่อ สูบน้ำจากแม่น้ำปิงมาใช้​

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ .นครสวรรค์ ได้รับการร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านบึงคา หมู่ 5 ตำบลบึงเสนาท ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร แต่ประสบปัญหาใหญ่คือภัยแล้งขาดแคลนน้ำที่จะใช้อุปโภค บริโภคและทำการเกษตร พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ จึงมอบหมายให้นายมานพ บุญผสมรองนายก อบจ.คนที่ 1 นายเชิดพันธ์ มาศรี รองนายก อบจ.คนที่ 2 และนายวสันต์ เสียงเรืองแสงสมาชิกสภาอบจ.เขต 2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ เข้าไปประสานงานกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ต่อมาทาง อบจ.นครสวรรค์ได้จัดส่งช่างเข้าไปสำรวจในพื้นที่พบว่า จะต้องมีการขุดลอกคลอง วางท่อส่งน้ำ และสูบน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าคลองส่งน้ำและสูบน้ำส่งต่อไปยังท่อส่งน้ำเพื่อที่จะส่งน้ำให้ประชาชนได้ใชุ้แโภค บริโภคและทำการเกษตร หลังจากนั้น หลังจากนั้น ทาง อบจ.นครสวรรค์ได้ติดต่อประสานงานกับ หจก.รุ่งสวรรค์สิริอินเตอร์ เพื่อขอรับการสนับสนุน ทาง หจก.รุ่งสวรรค์สิริอินเตอร์ให้ความอนุเคราะห์ด้าน เครื่องจักร ท่อน้ำ น้ำมันและเรือสูบน้ำ ส่วนหนึ่งของค่าน้ำมันที่ใช้ในการสูบน้ำ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.และชาวบ้านช่วยกันออกค่าใช้จ่าย ส่วนแรงงานชาวบ้านทุกคนช่วยกัน รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.หัวหน้าชุมชนในพื้นที่หมู่ 5 บ้านบึงคา ต.บึงเสนาท จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคและทำการเกษตร!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร ​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.