Header Ads

รอง ผวจ.พร้อมเกษตรจังหวัดเข้าพบนายก ปรึกษาปัญหานำ้​ ชวนร่วมทำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน​

เมื่อเวลา 07:30 น ที่ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานอบจ.นครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาพบพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการเกษตร นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวถึงข้อมูลทางด้านการเกษตรว่าจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 4,700,000 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่นาที่รับน้ำจากชลประทานเพียง 4 แสนกว่าไร่ และมีพื้นที่ทำนาอีกกว่า 2,500,000 ไร่ แต่ปัญหาหลักที่สำคัญคือการขาดแคลนน้ำ เกษตรจังหวัดจึงมาขอความร่วมมือกจาก อบจ.นครสวรรค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจะให้มีน้ำทางด้านการเกษตรแก่ประชาชน ด้วยการใช้ศาสตร์พระราชา โดยวิธีการขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อชะลอน้ำท่วม และให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง รวมทั้งการขุดหลุมขนมครก จากข้อมูลการทำนาพบว่าในแต่ละปีชาวนาจะสามารถทำนาได้เพียง 50 ถึง 60 ถังต่อไร่ต่อปี ที่ควรจะเป็นอย่างน้อยต้องได้ไม่น้อยกว่า 90 ถังต่อไร่ต่อปี และในการทำนาจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยมีการดูแลและมีการบูรณาการในการทำนา ซึ่งปกติชาวนาที่นครสวรรค์เป็นการทำนาเพื่อขายข้าวเปลือกและซื้อข้าวสารกิน และในการทำนากว่า 2,500,000 ไร่ จะต้องมีเมล็ดพันธุ์ จึงอยากให้มีการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อใช้ในการทำการเกษตรต่อไปหากเราไม่ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติม และอยากจะเชิญชวนเกษตรกรให้มาทำนาแบบประณีต เพื่อลดต้นทุนค่าพันธ์ุ แล้วก็แปรรูปข้าวเปลือก เห็นแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ทำอาหารและทำสินค้าอื่นส่วนในด้านการปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด มีการปลูกกันเป็นประจำทุกปี และมีการเผาเศษวัสดุก่อให้เกิดมลภาวะ ส่วนพื้นที่ไม้ผล ไม้ยืนต้นนั้นที่นครสวรรค์ในการปลูกน้อยมาก สำหรับพื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้นนั้น ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวจะช่วยในการซับน้ำ ช่วยในการเพิ่มฝนให้มีมากขึ้น จึงอยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรที่ปลูกพืชล้มลุก มาปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นแทน แต่การจะปลูกอย่างนี้ได้จะต้องมีน้ำ การจะมีน้ำได้ต้องใช้ศาสตร์พระราชา ทางด้านพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้ชี้แจงว่ามีความคิดในแนวทางเดียวกันคือการแก้ไขปัญหาน้ำ ชะลอน้ำท่วมและให้เกษตรกรมีน้ำใช้ รวมทั้งมีการทำหลุมขนมครก มีการขุดลอกคลอง การทำฝายน้ำล้น การทำประตูน้ำตอนนี้ทาง อบจ.นครสวรรค์ กำลังประสานงานกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อหาข้อมูล และทำร่วมกันในการหางบประมาณ รวมถึงการจัดทำแผนผังพื้นที่ทางน้ำ บ่อเก็บน้ำ แก้มลิง อีกส่วนหนึ่งทาง อบจ.มีแผนที่จะทำคลองไส้ไก่ คลองซอย เพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วถึงในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอชุมแสง อำเภอท่าตะโก อ.หนองบัว อ.ไพศาลี ในส่วนการเติมน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดนั้น ทางเกษตรจังหวัดมีแนวทางเสนอให้มีการทำเส้นทางเบี่ยงน้ำจากแม่น้ำน่าน ในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อมาเก็บไว้ในพื้นที่บึง 130,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่เก็บน้ำได้เพียงประมาณ 70,000 ไร่เท่านั้น และเสนอในเรื่องการทำระบบส่งน้ำในฤดูน้ำหลากจากอำเภอท่าตะโกอำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี เพื่อเก็บน้ำเข้ามาไว้ในบึงบอระเพ็ด พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ. เสนอว่า อบจ.ก็มีแนวความคิดเช่นเดียวกันอยากจะให้ร่วมกันคิด ร่วมกันผลักดัน ช่วยกันจัดหางบประมาณ โดยขอให้หลายๆหน่วยงานร่วมกันนำแผนที่ทางน้ำมารวมกัน ก็จะมองเห็นพื้นที่ในภาพรวมทั้งหมด และร่วมกันผลักดันให้ประสบผลสำเร็จ ให้เกษตรกรมีน้ำดื่ม น้ำใช้และน้ำทำการเกษตรได้ตลอดปี ลดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างถาวรต่อไป/
!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.