Header Ads

ลุยแก้แล้งบรรพต เก้าเลี้ยวนายก อบจ.พร้อมคณะ นำทีมแก้ไขปัญหาแล้ง บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว ตามงานฮับเครื่องมือกลทำงาน​

เมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ และคณะ เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อติดตาม ดูสภาพปัญหา ความแห้งแล้งของทั้งสองอำเภอ รวมทั้ง หาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรโดยในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยวพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกอบจ.นครสวรรค์ รับผิดชอบติดตามดูปัญหาความ แห้งแล้งในพื้นที่ รวมทั้ง นำเสนอปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจากการลงตรวจสอบในพื้นที่ของนางสาวพิมพ์ปวีณ์นิลสุพรรณ ร่วมกับนายอรรณพ ทาเอื้อ นายไพศาล เชี่ยวชาญเวชและนายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ เขตอำเภอบรรพตพิสัย ร่วมกันติดตามดูแลแก้ไขปัญหาพบว่า มี 4 จุดที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือประชาชนประกอบไปด้วย จุดที่ 1 การทำแก้มลิงที่บ้านทุ่งหล่อ หมู่ 4 ตำบลหนองตางูจุดที่ 2 การปรับพื้นที่ลอกและขยายแก้มลิงคลองบางไทร ที่หมู่ 4 ตำบลบึงปลาทู จุดที่ 3 ที่หมู่ 5 ตำบลตาขีด คลองรับน้ำ อยู่ในสภาพตื้นเขิน อุดตัน น้ำจากแม่น้ำปิงไม่ไหลเข้าคลอง จุดที่ 4 คลองบ้านกระเบื้อง ตำบลหัวดง อำเภออำเภอเก้าเลี้ยว อยู่ในสภาพรก ตื้นเขิน น้ำจากแม่น้ำปิงไม่ไหลเข้าคลองบ้านกระเบื้องจากการเข้าพื้นที่ ของพลตำรวจพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ เพื่อติดตามดูปัญหาและหาทางแก้ไขที่จุดที่ 1 คือการทำแก้มลิงที่ บ้านทุ่งหล่อหมู่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย ซึ่งมีพื้นที่กว่า 36 ไร่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ ได้มอบหมายให้นายมิต ยืนยงร่วมกับนาง สาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ประสานงานกับ อบต. ประชาชนในพื้นที่ เพื่อทำการปักหลักเขตที่จะขุดทำแก้มลิงให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีประตูน้ำ หากเป็นพื้นที่ของประชาชน ต้องมีบันทึกลงนามยินยอม ของประชาชนในพื้นที่ด้วย ส่วนแก้มลิงที่จะทำนั้นมีความกว้างกว้างที่สุด 118 เมตร ยาว 600 เมตร หากสามารถขุดเป็นอ่างเก็บน้ำหรือแก้มลิงจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรได้จำนวนมากในจุดที่ 2 ที่คลองบางไทร หมู่ 4 ตำบลบึงปลาทูอำเภอบรรพตพิสัย พบว่า คลองอยู่ในสภาพตื้นเขินมีต้นหญ้า ต้นไม้ขึ้นรกเต็มไปหมด แต่สภาพคลองมีขนาดกว้าง ประมาณ 50 เมตร มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร หากสามารถทำการขุดลอกคลอง ให้ลึกลงไปอีก รวมทั้งมีประตูน้ำ ก็จะสามารถ ทำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งคลองนี้มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย ประชาชนจะสามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้ ในการแก้ไขปัญหาพลตำรวจเอกสมศักดิ์ ให้นายนิมิต ยืนยง นำช่าง อบจ. เข้ามาสำรวจและนำ รถขุด รถตักของ อบจ.เข้ามาทำการขุดลอกคลองบางไทร โดยให้ทาง อบต.บึงปลาทู สนับสนุนในเรื่องน้ำมัน พร้อมทั้งให้ทาง อบต. จัดหาพื้นที่ที่จะใช้ทำการทิ้งดินที่ขุดลอกขึ้นมาในจุดที่ 3 ที่หมู่ 5 ตำบลตาขีด มีคลองที่รับน้ำจากแม่น้ำปิง จากการตรวจสอบนางศิริมล เกียรติชูศักดิ์ นายก อบต.ตาขีด แจ้งว่าน้ำจากแม่น้ำปิงลดลง สภาพคลองสูงกว่าแม่น้ำปิงเกือบ 1 เมตร ทำให้น้ำไม่ไหลเข้ามาในลำคลอง ทางอบต.ตาขีด ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.นครสวรรค์ ให้นำรถมาช่วยขุดขยายคลองและลอกคลองที่ตื้นให้ลึกลง เนื่องจากมีดินไหลลงไปในคลองจำนวนมากและขอให้มีการปรับระดับลำคลองใหม่ ให้น้ำจากแม่น้ำปิงสามารถไหลเข้ามาในลำคลองได้ คลองมีความยาว ประมาณ 1,280 เมตร พลตำรวจเอกสมศักดิ์ มอบหมายให้ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบรรพตพิสัย ประสานงานกับทาง อบต. นำครื่องจักรกลเข้ามาดำเนินการ รวมทั้งให้นายนิมิต ยืนยง นำช่าง อบจ.มาออกแบบปรับระดับให้ได้มาตรฐาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ในจุดที่ 4 ที่คลองบ้านกระเบื้อง ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว พบว่า คลองบ้านกระเบื้อง มีสภาพ แห้งตื้นเขิน รกและมีขนาดเล็ก ประกอบกับน้ำในแม่น้ำปิงลดต่ำลง ทำให้น้ำไม่ไหลเข้าคลองบ้านกระเบื้อง นายกอบจ.นครสวรรค์มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง นำช่างมาสำรวจและจัดหาเครื่องมือกลที่สามารถ ลงไปขุดลอกคลองบ้านกระเบื้อง รวมทั้งปรับระดับคลองให้มีระดับลาดเอียงที่สามารถรับน้ำจากแม่น้ำปิงให้ไหลเข้ามาในคลองบ้านกระเบื้องได้ รวมทั้งทำท่อลอดใต้ถนนให้มีมาตรฐานเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก โดยคลองบ้านกระเบื้องมีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร ทอดยาวผ่านหลายพื้นที่ประกอบด้วยตำบลหัวดงตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง และไหลไปลงบึงบอระเพ็ดที่ปากคลองเกรียงไกร หากสามารถขุดลอกได้ ก็จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งได้หลายตำบล ทำให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตรได้นอกจากนี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินการของเครื่องมือกล ที่มาตั้งฮับอยู่ที่ อบต.หนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย พบว่านายไพศาล เขี่ยวชาญเวชและนายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอบรรพตพิสัย ได้นำรถแม็คโครบูมยาวมาทำการขุดลอกคลองไหวน้ำที่หมู่ 2 ตำบลบางตาหงาย ซึ่งดำเนินการขุดลอกได้แล้วเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และจะขุดลอกต่อไปอีกกว่า 10 กิโลเมตรคลองไหวน้ำ รับน้ำจากคลองกระถิน ส่งไปถึงตำบลหัวดง ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยวและตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.