Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน​

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์                         ได้นำคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด และคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมมฉลากในส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่องให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เนื่องจากในช่วงเทศกาลสำคัญในทุกปีจะปรากฏข่าวผ่านทางสื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง บางรายสูญเสียอวัยวะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นโดยคึกคะนอง การเล่นไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนต่อไป
!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ ​0619525644!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.