Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน​

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและนักศึกษา จำนวน 80 คน โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ e-Testing ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และทดสอบภาคความสามารถในวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ในการนี้ นางกรรณิกา ธงยศ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาดังกล่าวทำให้ผู้ที่เข้ารับการทดสอบทราบระดับความสามารถของตน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มารับบริการว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.