Header Ads

รองพ่อเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายปรีชา​ เดช​พันธุ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 โดยมีนายณรงค์พงศ์​ พิศิลป์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น กล่าวรายงานของโครงการ ฯ ณ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น กรมราชทัณฑ์โดยผู้เข้ารับการฝึก เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ วางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น ปัจจุบัน การอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/3 นี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นจำนวน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้หลังจากนี้แล้ว ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษในโอกาสต่อไปจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ของภูมิลำเนาของตนเองอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสื่อสารน รักษา​ ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยเหลือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.