Header Ads

อุทัยธานี-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นภายใต้โครงการสานพลังกลไกชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก​

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 เวลา 9.00.น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน รองนายกอบต.ประดู่ยืน ปลัดอบต.ประดู่ยืน เจ้าหน้าที่และสมาชิกอบต.ประดู่ยืน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 9 อปท.ในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยข้าราชการในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าร่วมงานนายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เป็นผู้กล่าวต้อนรับในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ได้เข้าร่วมดำเนินงานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส .เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาพชุมชนและบริหารจัดการเครือข่าย โดยจะต้องมีการสร้างและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างปัจจัยเสริมทางสุขภาพที่มุ่งเน้นให้เกิดชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย โดยโครงการบูรณาการสร้างเมืองน่าอยู่มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะยั่งยืน คือ การบริหารจัดการขยะการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อนำไปสู่การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการบูรณา การสร้างเมืองน่าอยู่มุ่งสู่ตำบลอย่างยั่งยืน  ตามแนวทางแผนสุขภาวะชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานรากของสังคมและศักยภาพของเครือข่าย โดยมีเป้าหมายจำนวน 9 อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รวมเครือข่ายทั้ง 9 องค์การบริหารส่วนตำบล และภาคีเครือข่ายของโครงการสานพลังกลไกชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน ส่วนบรรยากาศภายในงาน ได้มีเจ้าหน้าที่ และหน่วยข้าราชการผู้เข้าร่วมงานแสดงท่าเต้น ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน และการสานพลังกลไกชุมชนท้องถิ่นในครั้งนี้ภาพ-ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.