Header Ads

เมืองสี่แคว จัดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข​" ไปเขาหน่อ ขอเธอเป็นแฟน"

  ณ​ ร้านกิจกรรม ตลาดต้องชม ริมทางที่ลานโพธิ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติแห่งความสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล ภายใต้ชื่องาน" ไปเขาหน่อ ขอเธอเป็นแฟน" โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลชนแดน ซึ่งได้เห็นความสำคัญกับการท่องเที่ยว ที่เป็นการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมสำหรับการบริการนักท่องเที่ยว และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นแนวทางตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาขาเศรษฐกิจภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา และเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งสร้างรายได้อันดับต้นๆของประเทศ อีกทั้งเป็นกลไกทางเศรษฐกิจสำคัญที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพที่หลากหลาย การหมุนเวียนของรายได้ ที่จะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอย่างสมดุล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.