Header Ads

ม.เจ้าพระยา​ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพิเศษเทียบโอนประสบการณ์​ ระดับปริญญาตรี

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แถลงต่อสื่อมวลชนนครสวรรค์ว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยากำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพิเศษเทียบโอนประสบการณ์ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วและสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช หรือ ปวส หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หลักสูตรพิเศษเทียบโอนประสบการณ์ระดับปริญญาตรีสำหรับผู้มีงานทำใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 2 ปี ถึง 4 ปี ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่สามารถเทียบโอนได้ โดยจะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละหลักสูตร กำหนดให้ลงทะเบียนปีการศึกษาละ 3 ครั้ง (ปีการศึกษาละ 3 ภาคการศึกษา) หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                   (3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (5) หลักสูตร                                        รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สนใจสมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้                        ที่เพจเฟสบุ๊ค “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา” หรือติดต่อที่ 06-6023-3883 หรือที่ 06-1797-6669  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่ต้องการเพิ่มวุฒิถึงระดับปริญญาโดยได้ความรู้ที่แท้จริงเพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในโลกยุค4.0 ต้องไม่พลาดหลักสูตรพิเศษที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจัดให้ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยากล่าวเสริมในท้ายที่สุด!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.