Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์​ จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จำนวน 4 หน่วยงาน รวม 10 โครงการ ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก จำนวน 2 โครงการ 2)เทศบาลตำบลบางประมุง จำนวน 2 โครงการ 3)องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 โครงการ 4)เทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 5 โครงการ!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.