Header Ads

ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน​ นำ​ อส.6 บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชน​

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายกองโทรัฐพล ธุระพันธ์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 8 อำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 8 จำนวน 9 นาย ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรค์ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก ทำความสะอาดลานวัด บริเวณวัดหั้วยรั้ว และโรงเรียนวัดห้วยรั้ว เนื่องในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน(อส.) เพื่อเชิดชูในบทบาทหน้าที่ของ อส. ที่ร่วมเสียสละทั้งกายใจร่วมปกป้องแผ่นดินชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็น ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อส. กับสังคมชุมชน ให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกันอย่างกลมเกลียว ซึ่งมีส่วนราชการอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลหนองเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยรั้ว และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงความรักความผูกพันที่ดี มีความเสียสละมีน้ำใจไมตรี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์สุข  ทั้งนี้ นายกองโทรัฐพล ธุระพันธ์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 8 อำเภอเก้าเลี้ยว และกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่8 ร่วมดำเนินการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เพื่อเร่งมือให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อดำเนินการทำพิธีส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ เป็นลำดับต่อไป!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ ​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.