Header Ads

อบจ.เปิดประชุมสภาสามัญ สมัยแรก นายกแถลงนโยบาย ตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ สมาชิกครบองค์ประชุม 35 คน​

เมื่อเวลา 11:00 น วันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 มีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้คือ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กล่าวปฏิญาณตน คือนายกวี อัศวรัตน์ นายสมชาย ฉิมปานระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานการติดตามผล และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจำนวน 3 คณะประกอบด้วย 6.1 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด6.2  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์6.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์จำนวน ในการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายวสันต์ เสียงเรืองแสงเลขานุการสภา เป็นผู้ดำเนินการด้วยการกดออดสัญญาณเมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม กล่าวเชิญสมาชิกสภาเข้านั่งประจำที่ และกล่าวเชิญนายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนายวสันต์อ่านประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องเรียกประชุมและเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564 ต่อจากนั้น นายวสันต์ เลขานุการสภาได้เชิญนายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564ในด้านการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีนโยบายหลักๆดังต่อไปนี้คือ1. ด้านสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามน่าชมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นภายในจังหวัดสู่ระดับชาติ เริ่มต้นและยกระดับการท่องเที่ยวในเชิงการกีฬาเชิงอนุรักษ์ 3. การพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรม 4 ด้านคมนาคมพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน ยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคม 5. ด้านสาธารณสุขและกีฬาส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายแก่ประชาชนและการแข่งขันกีฬา พัฒนานักกีฬาและสนามแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเมืองกีฬาที่ประชาชนมีสุขภาพดีรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 6. หลักการบริหาร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับคณะกรรมการ 3 คณะ ตามระเยียบวาระที่ 6  6.1 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประกอบด้วยนายอรรณพเมื่อนายชัยพรพรมมารักนางสาวชุติมาเสรีรัตน์ 6.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย นายวิฑูร เจริญชัยฤทธิ์ นายเฉลิมชัย สวรรค์คณากรณ์ นายวีระกุล วันที6.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย นางกัลย์ชพร รอดบํารุง นายประมวลสมัครธัญกรณ์ นายสุพจน์ สังข์เงิน ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์คือนายวิฑูร เจริญชัยฤทธิ์บรรยากาศการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.