Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวด เปิดฝึกอบรม"พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVIC -19) สาขาการประกอบอาหารว่างและขนม​

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นางพิมพ์ลดา  กันฟอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เปิดฝึกอบรมสาขาการประกอบอาหารว่างและขนม จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านสวนเสด็จ ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุทัศน์  แก้วใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวด เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมดังกล่าวทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มแรงงาน ผู้ว่างงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC -19) ซึ่งการฝึกอบรม ได้มีการคัดกรอง สอบสวนโรค ผู้เข้ารับการอบรม ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด อย่างเคร่งครัด!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.