Header Ads

“นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบเงินค่าสวนยางทรงเช่าของสมาชิกศิลปาชีพ ของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนริวาส”

 

         วันที่ 14 มกราคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบเงินค่าสวนยางทรงเช่า ของสมาชิกศิลปาชีพ ของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 


ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเช่าสวนยางของราษฎรจังหวัดนราธิวาสที่มีเส้นย่านลิเภาขึ้นภายในสวนยาง และให้เก็บเส้นย่านลิเภาส่งมายัง สวนจิตรดา โดยทรงจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี


เมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่ทักษิณราชนิเวศน์ แต่เนื่องจากไม่ได้มีการเสด็จฯ แปรพระราชฐาน จึงคิดค่าเช่าสวนยางให้เฉพาะรายที่ส่งเส้นย่านลิเภาไปสวนจิตรดา ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 จำนวน 74 ราย รวมเป็นเงิน 922,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)


โดยแยกเป็นของอำเภอตากใบ จำนวน 36 ราย เป็นเงิน 374,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) อำเภอสุไหงบาดี จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 128,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) อำเภอรือเสาะ จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 248,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอำเภอยี่งอ จำนวน 9 ราย เป็นเงิน (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมทั้งสิน 74 ราย เป็นเงิน 922,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ้งเป็นความปลื้มปิติของพสกนิกรชาวไทย สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด


โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ,นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง,นายฐิติภัทร เที่ยงถิ่น ปลัดอำเภองานยุทธศาสตร์, นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบึงบัวบากง ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-อามัด สะมะแอ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.