Header Ads

นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับท้องถิ่นระดมจัดทำชุดข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วม นายฉลวย ขันจำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำชุดข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง) ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร และสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล จำนวน 5 ทีม อาทิ ทีมอำนวยการ ทีมจัดเก็บข้อมูล ทีมตรวจทานข้อมูล ทีมบันทึกข้อมูล ทีมวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลการทำการเกษตรและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบล อาทิ ชนิดหรือประเภทของการทำการเกษตร จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรในแต่ละชนิดหรือประเภทของการทำการเกษตร จำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืช จำนวนปศุสัตว์ที่เพาะเลี้ยงแต่ละชนิด ราคาปัจจัยการผลิต ต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิต คุณสมบัติ/ลักษณะทางกายภาพของดินและน้ำ ขนาดการถือครองที่ดินทำการเกษตรของเกษตรกร กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ แหล่งเงินทุน จำนวนกลุ่ม/องค์กรเกษตร โรงงานแปรรูป สถานประกอบการ และตลาดจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร 


รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร อาทิรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน และปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ตามกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่อไป

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.