Header Ads

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล นทพ. พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

 

วันที่ 22ตุลาคม 2563 พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่กำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 จังหวัดนราธิวาส หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 จังหวัดยะลา  สถานีวิทยุกระจายเสียง 912  สำนักงานพัฒนาภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พันเอกภูมิ โพพี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 จังหวัดนราธิวาส พันเอกรณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 จังหวัดยะลา และพันเอกฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912  ซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยแต่ละหน่วยพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมให้การต้อนรับ 


สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ และสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของบริโภค ได้มอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อนถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตรมอบวัสดุ-อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค และการรักษาโรคของโคให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเจาะไอร้อง) ที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส


ด้านนายอับดุลเราะมัน นิเซ็ง ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มระแงะ 4 เผยว่า ต้องขอขอบคุณทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้กับคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เพราะโอกาสในการพัฒนาของสายพันธุ์วัวในพื้นที่แห่งนี้มีน้อยมาก โดยทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของน้ำเชื้อ การสอนวิธีการคิดการผสมน้ำเชื้อ ตลอดจนการวางแผนการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งสามารถประหยัดแรงงาน และยังสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ประชุมรับทราบการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2564 และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ของหน่วยขึ้นตรง พร้อมทั้งให้โอวาทและพบปะกำลังพล เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และยังได้เน้นย้ำให้หน่วย เตรียมความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากเหตุอุทกภัยในห้วงฤดูฝน โดยให้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้มีการเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในทุกด้าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที          ////////////////

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.