Header Ads

สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงาน โครงการชุมชน ลดเค็ม​ ลดโรค​ และโรงพยาบาลเค็มน้อย​ อร่อย(3)ดี​ ภาคเหนือ


          ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์   นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงาน โครงการชุมชนลดเค็ม ลดโรค และโรงพยาบาลเค็มน้อย   จัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานชุมชนลดเค็ม สร้างและพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลดเค็ม ลดโรคความดันโลหิตสูง สนับสนุนการดำเนินงาน ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน


          ซึ่งรูปแบบการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ การทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบปีมา โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อระดับจังหวัด อำเภอ รพ. สต.​ เทศบาล แกนนำชุมชน และนักโภชนา ซึ่งมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการดำเนินงานชุมชนลดเค็ม ลดโลก ใน 18 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้นจำนวน 155 คน

!!!!! อัมพณ  จับศรทิพย์ ​ รอบรั้วภูธร​0619525644!!!!! 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.