Header Ads

ฉะเชิงเทรา-สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา..ลุย..จัดทำแผนพัฒนาเกษตกรรรมระดับจังหวัดประจำปี 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางคล้า สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564โดยมีชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอำเภอบางคล้า เครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลของอำเภอบางคล้าเข้าร่วม พร้อมทั้งหน่วยงานภายในจังหวัดที่ร่วมบูรณาการในการจัดทำแผนฯ

 * นายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า ได้กล่าวกับคณะผู้ปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรและเกษตรกรที่เข้าร่วมการจัดทำแผนฯ ถึงอนาคตภาคการเกษตรของอำเภอบางคล้า จะทำอย่างไรให้อำเภอบางคล้าเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพราะหากเกษตรกรผลิตสินค้าที่ปลอดภัย ก็จะทำให้เกษตรกรสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้ หลุดพ้นจากกับดักปัญหาหนี้สินก็ จึงทำให้เกษตรกรอยู่ดี กินดี

** นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด และเสนอปัญหาความต้องการของเกษตรกรและแนวทางแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่  และเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด สืบเนื่องจากเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นระยะเวลามาช้านาน ยังมีคุณภาพชีวิตที่ขาดแคลนยังต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในด้านปัญหาต่างๆซึ่งมีผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง จึงทำให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพประสบปัญหาด้านต่างๆ โดยมีประเด็นปัญหา 5 ด้าน ดังนี้ 1) ปัญหาหนี้สิน 2) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3) ปัญหาที่ดินทำกิน 4) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 5) ปัญหาเรื่องสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดเสนอต่อสภาเกษตรกร เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป 
** ข้อมูลภาพข่าว : ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ์ / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

//////////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.