Header Ads

ชลบุรี - การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟสำหรับท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

ที่ห้องประชุมประสารราชกิจ The Cop Seminar & Resort  (ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ของโครงการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟสำหรับท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดีธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ,นางสิริมา กีรตยาคม  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน , ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง , ผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง ,ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชุน ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้

การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ สำหรับท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ในการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ ต้องดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง 

โดยครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประขาชน ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงศ์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะนำมาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะผนวกไว้ป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ต่อไป.
สัมภาษณ์ : เรือเอก กานต์  เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.