Header Ads

สระแก้ว – ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ร่วมกับวัดเขาสามสิบ และหน่วยงานราชการ ท้องถิ่นท้องที่ จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ 108 คุณธรรม ข้าวน้ำดีมั่งมีเงินทอง ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

นายขวัญชัย รักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 ร่วมกับวัดเขาสามสิบ หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ขึ้น โดยเรียกว่า  พิธีกวนข้าวทิพย์ 108 คุณธรรม ข้าวน้ำดีมั่งมีเงินทอง  ที่วัดเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ และใกล้เคียงมาร่วมพิธีในครั้งนี้

  *   พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชาวพุทธ เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะตรัสรู้ ๑ วัน โดยถือว่ามีผลานิสงฆ์มาก ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และเชื่อกันว่า หากทำครบถ้วนตามพิธี จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์จะมีโชคลาภ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ภัยพิบัติ และเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม พร้อมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป -----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายขวัญชัย รักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 ---- **ข้อมูลภาพข่าว : ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ ช่อง 13 สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.