Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว​ จัดโครงการ Smart Woman สร้างสภาวะผู้นำสตรี​รุ่นใหม่

    วันนี้​ 30  ตุลาคม​ 2563​เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดโครงการ Smart women สร้างสภาวะผู้นำสตรีรุ่นใหม่ อำเภอเก้าเลี้ยว ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยวเพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารงานในกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอเก้าเลี้ยว สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็งและพร้อมก้าวไปสู่ระดับสากล โดยมีคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีเก้าเลี้ยว เข้าร่วมโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

!!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์   รอบรั้วภูธร  0619525644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.