Header Ads

ม.นราฯลงนาม MOU รับทุนอุดหนุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ และทดแทนการเกษียณอายุราชการ สานต่ออาชีพหนุนทุนเรียนต่อ ป.โท


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  ด้วยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ และทดแทนการเกษียณอายุราชการ ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวเปิดงานในการนี้ รศ. ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย นายปรมินทร์ หะยะมิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส อาจารย์ ดร.วิชุพล จริยมาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิค ผศ.ดร.จำนงค์ จุลเอียด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และผศ.ดร.สมนึก ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ โดยมี ผู้ปกครอง นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้สังคมไทยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จึงเปิดโอกาสในเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญา จึงได้ประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และในการจัดพิธี ลงนามสัญญาโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ และทดแทนการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 10 รายโดยแบ่งเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส


อย่างไรก็ตามการลงนาม MOU รับทุนอุดหนุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ และทดแทนการเกษียณอายุราชการ ในครั้งนี้เพื่อผลิตอาจารย์ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะสาขาที่รองรับการเปิดหลักสูตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเพื่อสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมอีกด้วย


ด้านนางสาวชลดา ปานมาศ ตัวแทนนักศึกษา เผยว่า ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปิดโอกาสทางการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสามารถของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยจะทำหน้าที่ที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ เพื่อจะนำโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ส่งต่อให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคต

                 /////////////////ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.