Header Ads

ทัณฑสถาน​เปิดหนองน้ำขุ่น​ เปิดโครงการวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในการประกอบอาหาร( ก๋วยเตี๋ยวและเครื่องดื่ม)

 

ณ. ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น นายณรงค์พงศ์​ พิศิลป์​ ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นการประกอบอาหาร(ก๋วยเตี๋ยวและเครื่องดื่ม)​  ณ. ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น

นายขจรศักดิ์​ สุขกระจ่าง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง​ กล่าวว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังได้รับการฟื้นฟู พัฒนาพฤติกรรมนิสัยเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการปลดปล่อยตัวพ้นโทษ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งการฝึกวิชาชีพระยะสั้นควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิต อันเป็นวิธีพัฒนากล่อมเกลาจิตใจ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ที่มีคุณค่าต่อสังคมตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและด้านความปลอดภัย และการดำรงชีวิตซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน


โดยบริษัทเนสท์เล่​ ประเทศไทยจำกัด​ ร่วมกับ คณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน และบริษัทซันชายน์โฮเซล​ จำกัด ได้ให้การสนับสนุน ในโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะความรู้ความชำนาญ ในหลักสูตรวิชาชีพการประกอบอาหาร และเพื่อให้มีการลดการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องหา และที่สำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบมีอาชีพและพฤติกรรมในทางบวก​ เป็นที่ยอมรัยของสังคม

!!!!! อัมพณ  จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.