Header Ads

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี

 

วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การปลูกหญ้าแฝก การสร้างระเบียงและขั้นบันไดรับน้ำ การเตรียมพันธุ์ไม้สำหรับปลูก การปรับระดับแนวคันบ่อ การขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังน้ำสำรอง และกำหนดแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กับสระบ่อดินขาว เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจกรดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว หมู่ที่ 1 ต.พรหมนิมิต อำเภอตาคลี ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 476 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 200 ไร่ เป็น พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 276 ไร่ มีครัวเรือนผู้ใช้น้ำ 130 ครัวเรือน มีประชากร 450 คน ซึ่งการใช้น้ำเพาะปลูก ปัจจุบันมีแหล่งน้ำอยู่ 2 ส่วน คือใช้น้ำจากสระบ่อดินขาว 150 ไร่ จากคลอง ชัยนาท-ป่าสัก 100 ไร่ และการใช้ปริมาณน้ำต่อวัน 300-400 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งการติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวในวันนี้ จะเป็นการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็ว ต่อไป
!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ ​ news13​(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.