Header Ads

อบต.นครสวรรค์ตก จัดทำประชาคมยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง

      ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก  อ.เมือง จ.นครสวรรค์  นายจำลอง พรหมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก   จัดทำประชาคม ในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก   เป็นเทศบาลเมืองนครสวรรค์ตก  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่บ้าน  เข้ารับฟังในการจัดทำประชาคมครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน


       องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 28.693 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 17,076 คน  จำนวนผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง 13,265  คน  และสืบเนื่องจากปัจจุบัน สภาพพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก มีความเจริญเติบโตและพัฒนาหลายด้าน เช่น การคมนาคมขนส่ง  การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และสภาพสังคมที่พัฒนาไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น    จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จัดทำประชาคมขึ้น ในการที่จะตั้ง และเปลี่ยนแปลงฐานะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นเทศบาลเมืองนครสวรรค์ตก 


        โดย นายจำลอง พรหมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก   กล่าวว่า วันนี้เป็น การประชาคม เพื่อยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลเมือง ซึ่งได้เชิญประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน   เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในการที่จะให้เป็นเทศบาลเมือง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการบริการสาธารณะของรัฐ อันจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่น มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป   
!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.