Header Ads

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ สนธิกำลังและตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ภายในค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นาวาเอกอำมร ซื่อตรง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในการสนธิกำลังและตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และอ.ไม้แก่น จ.ปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทันท่วงที


ทั้งนี้ตามคำสั่งกองทัพเรือเรื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือกำหนดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบัน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้มีความพร้อมทั้งด้านยุทโธปกรณ์ และด้านองค์บุคคลซึ่งมีความพร้อมในการปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่รับผิดชอบ รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.เมืองจ.นราธิวาส และอ.ไม้แก่น จ.ปัตตานีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั่วถึง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบขึ้นในครั้งนี้


ด้านน.อ.อำมร ซื่อตรง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กล่าวว่าสำหรับการสนธิกำลังในวันนี้ พวกเรามีความพร้อม ทั้งด้านกำลังพล และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จะสามารถช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ที่ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้อย่างทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น มีความหลากหลาย สามารถสร้างความเสียหาย และความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นหน่วยทหาร ที่ได้รับมอบภารกิจ


ในด้านการบรรเทาสาธารณภัย  จึงต้องมีความพร้อมที่จะต้องระดม สรรพกำลัง เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อให้การช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชน อย่างเต็มขีดความสามารถ และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการช่วยเหลือจะสำเร็จลงได้ ก็ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำรงการติดต่อ การประสานงานอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องกับหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนให้มีการอบรมให้ความรู้ การซักซ้อมแผน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้กับกำลังพลในสังกัด เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


อย่างไรก็ตามได้ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ที่เตรียมพร้อมในวันนี้ซึ่งประกอบไปด้วย รถ เรือท้องแบน และอากาศยาน และอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ ที่สำคัญคือความพร้อมของกำลังพล ที่สืบทอดเจตนารมณ์และนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับคำที่ว่า “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”


       ///////////////////

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.