Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา โครงการพัฒนาบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 

วันนี้ ( 3 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา โครงการพัฒนาบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พลตรีปริญญ รื่นภาควุฒิ ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 พร้อมคณะราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วมรับฟัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต โอกาสนี้นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้รายงานสรุป Master Plan งานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบรรยายสรุป จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามแผนงาน บริเวณบ่อหน่วงน้ำ และคลองไส้ไก่ และบริเวณสระบ่อดินขาว 

 

โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว  หมู่ที่ 1 ต.พรหมนิมิต อำเภอตาคลี  ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 476 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 200 ไร่ เป็น พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 276 ไร่ มีครัวเรือนผู้ใช้น้ำ 130 ครัวเรือน มีประชากร 450 คน ซึ่งการใช้น้ำเพาะปลูก ปัจจุบันมีแหล่งน้ำอยู่ 2 ส่วน คือใช้น้ำจากสระบ่อดินขาว 150 ไร่  จากคลอง ชัยนาท-ป่าสัก 100 ไร่ และการใช้ปริมาณน้ำต่อวัน 300-400 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งทางหน่วยงานด้านการเกษตรได้เตรียม พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา ยี่หร่า และมะเขือเทศ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนในพื้นที่บริเวณโดยรอบสระบ่อดินขาว เพื่อให้ชุมชนร่วมมือกันและเกิดการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป

!!!!! อัมพณ  จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.