Header Ads

"อำเภอแม่สอดยังติวเข้ม" มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดของ จังหวัดตาก


เมื่อวันที่ 17 ต.ค.63 เวลา 1000 จว.ตาก โดยคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จัดประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการ กรณีชาวเมียนมา ในพื้นที่ อ.แม่สอด มีผลการตรวจเชื้อโควิค-19 เป็นบวก เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 โดยมี ผวจ.ตาก เป็นประธาน สรุปมติในประเด็น ดังนี้

1. ปิดช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ และด่านพรมแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.63 เวลา 1500 เป็นต้นไป เป็นการชั่วคราว จำนวน 7 วัน จนกว่าสถานการณ์ควบคุมโควิค-19 ดีขึ้น เพื่อจัดระเบียบการควบคุมเชื้อโควิค-19 ตามชายแดน ทั้งนี้ จ.ตาก เสนอขอปิดสะพานมิตรภาพฯ แห่ง 2 ดังกล่าว ต่อ ศบค. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป


2. ฉก.ร.4 ประสานผ่านช่องทาง TBC ทำหนังสือแจ้งให้ฝ่ายเมียนมาทราบ กรณีการปิดช่องทาง/ท่าข้าม และด่านพรมแดนถาวร สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2  รวมทั้งด่านศุลกากรแม่สอด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทราบ 


3. ปิดพื้นที่ชุมชนสุเหร่ามานีนะห์และถุงทอง ในเขตชุมชนวัดหลวง โดย ฝ่ายปกครองและสาธารณสุข อ.แม่สอด รวมทั้งการดำเนินมาตรการป้องกันโควิค-19 ในชุมชนเสี่ยง 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดหลวง ชุมชนอิสลาม ชุมชนบัวคูณ ชุมชนบ้านทุ่ง ในเขตเทศบาลนครแม่สอด และบ้านแม่ตาวใต้ หมู่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาว 

      โดยดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองในชุมชน งดกิจกรรมทางศาสนกิจ สถานศึกษา ร้านค้า ตลาด เพื่อ Social Distancing ลดการสัมผัสใกล้ชิด และการคัดกรองฯ ในเขตชุมชน

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.