Header Ads

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 

วันนี้ ( 3 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  กล่าวต้อนรับ และนายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รายงานสรุปโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณสำนักสงฆ์ถ้ำมุนี หมู่8 ตำบลช่องแคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ได้แก่ พื้นที่ฝ่ายชะลอน้ำบริเวณเขาวง , แนวส่งน้ำและบริเวณโดยรอบสระบ่อดินขาว

 จากนั้น ภาคบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะได้ร่วมการประชุมสรุปผลการติดตามงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ซึ่งโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว  หมู่ที่ 1 ต.พรหมนิมิต อำเภอตาคลี  ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 476 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 200 ไร่ เป็น พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 276 ไร่ มีครัวเรือนผู้ใช้น้ำ 130 ครัวเรือน มีประชากร 450 คน ซึ่งการใช้น้ำเพาะปลูก ปัจจุบันมีแหล่งน้ำอยู่ 2 ส่วน คือใช้น้ำจากสระบ่อดินขาว 150 ไร่  จากคลอง ชัยนาท-ป่าสัก 100 ไร่ และการใช้ปริมาณน้ำต่อวัน 300-400 ลูกบาศก์เมตร  ทั้งนี้การติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะในวันนี้ จะเป็นการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ให้บรรลุความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ต่อไป


!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.