Header Ads

เรือนจำกลางนครสวรรค์​ กรมราชทัณฑ์​ จัดพิธีปิด การฝึกโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

เรือนจํากลางนครสวรรค์ กรมราชทัณฑ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น นายสิริรัฐ​ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ เป็นผู้แทนพระองค์​ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โดยมี นายสนธยา พูลขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์​ ได้กล่าวรายงาน​ว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจํากลางนครสวรรค์ กรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง และเพื่อให้ผู้ต้องขัง พึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก​ นั้น​ ปัจจุบันการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจํากลางนครสวรรค์ กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องขังชาย 55 คน และผู้ต้องขังหญิง 9 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน โดยการปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เป็นการออกแบบแนวความคิดและบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และการสร้างพื้นที่จำลอง การวางแผนการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง​ เพื่อพออยู่​ พอกิน​ พอใช้และพอร่มเย็น

หลังจากนั้น​ นายสิริรัฐ​ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรม!!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.