Header Ads

นราธิวาส-นาวิกโยธินประกอบพิธีรับ -ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ย้ำความปลอดภัยของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ลดการสร้างเงื่อนไขในพื้นที่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ภายในค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพล นาวิกโยธิน กองทัพเรือโดยได้ส่งมอบการบังคับบัญชา อาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพล ระหว่าง นาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ (ท่านเก่า)กับ นาวาเอกอำมร ซื่อตรง (ท่านใหม่) หลังจากได้มีคำสั่งปรับย้ายนายทหารประจำปีของกองทัพบกให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น จากนั้นได้มีการลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ และมอบธงประจำหน่วยโดยมีรองผู้บังคับการกรมผู้ใต้บังคับบัญชา กำลังพลหน่วยนาวิกโยธิน หน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยรบพิเศษหน่วยนาวิกโยธิน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ผู้การท่านเก่า) ได้กล่าวและให้โอวาทแก่กำลังพลในโอกาสอำลาตำตำแหน่งว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา ในการปฏิบัติหน้าที่

เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ผมได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการถวายความปลอดภัย พระบรมวงศานุวงศ์ การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย ตลอดจนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในทุกๆด้าน ซึ่งผลจากการทำงานของพวกเรา ส่งผลให้หน่วยของเราได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานข้างเคียง และจากประชาชนในพื้นที่ และทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรา จึงขอให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นนี้ตลอดไป ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตรับราชการ ซึ่งจะต้องมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไป ซึ่งตัวผมจะต้องย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่กองทัพเรือมอบหมายและต้องเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม จากนี้จึงขอให้พวกเรา ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และอดทน เพื่อให้เป็นที่รักของประชาชน สมดังคำที่ว่า"กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ" ในขณะนี้กองทัพเรือได้แต่งตั้งให้ น.อ.อำมร ซื่อตรง มาปฏิบัติหน้าที่ ต่อจากผมในวันนี้ ในส่วนของน.อ.อำมรฯนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่ได้รับมอบความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มาทำงานร่วมกับพวกเรา ซึ่งภายใต้การนำของท่าน ผมเชื่อว่าจะนำพาพวกเราปฏิบัติภารกิต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมือนที่ผ่านมา

นาวาเอกอำมร ซื่อตรง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ(ผู้การท่านใหม่) ได้กล่าวและให้โอวาทแก่กำลังพลในโอกาสรับตำตำแหน่งว่า  มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติงานกับพวกเราทุกคนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กำลังพลทุกนายของกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ มุ่งมั่น ปฏิบัติภารกิจต่างๆในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดปัตตานี ทำให้เกิดความสงบสุข เรียบร้อย ประชาชนปลอดภัย จนได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดมา ขอให้พวกเราช่วยกันรักษาความดีนี้ และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อไป ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทและยินดีที่จะสนับสนุนงานต่างๆ ของพวกเรา เพื่อสร้างความสำเร็จ และความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชน ที่รับผิดชอบ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องการคือ ความปลอดภัยของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ผู้บังคับบัญชาช่วยกันปฏิบัติงานตามรูปแบบที่เราได้ฝึกฝน หรือมาตรการต่างๆที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

อย่างไรก็ตามในการให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับผิดชอบ คือ อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ในฐานะผู้บังคับบัญชา จะเน้นเยี่ยมกำลังพลตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และสร้างกำลังใจตลอดจนเน้นการลงพื้นที่ตามชุมชน หมู่บ้าน เพื่อปฏิบัติภารกิจ เข้าหาประชาชนและช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อปกป้องรักษาชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

                                     ////////////////////////////////////////////////


ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส


ขับเคลื่อนโดย Blogger.