Header Ads

*อุบลฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี

 

 ( 5 ก.ย.63) นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   นายสนอง  มะลัยขวัญ  นายอำเภอสิรินธร   นายปรีดา   อุ่นอุดม      นายยอำเภอโขงเจียม   ผู้แทนภาคประชาชน  นายอำนวย  หาญปราบ  ตัวแทนภาคประชาชน      นายบุญหลาย  เวียงจันทร์   ผู้ใหญ่บ้าน หมี่ 4  บ้านหัวเห่ว   ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม ร่วมเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล  ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยยึดหลักเกณฑ์อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี หรือ M7. มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม ที่ระดับ 95.0 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ปัจจุบันอัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย อยู่ที่  982 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนที่ห้วยสะคาม อยู่ที่ระดับ 95.40 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง  ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อลดระดับน้ำทุกวัน ๆ ละ 10-20 เชนติเมตร ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563  และทำการเปิดบานประตูระบายน้ำ หรือแขวนบาน ทั้ง 8 บาน ในวันที่ 5ตุลาคม 2563 นี้   และหากเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จนระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตย ต่ำกว่า 108.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และอัตราการไหลต่ำกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ได้  

ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค  เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนที่มีเรือ แพ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ริมตลิ่ง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมป้องกันทรัพย์สินที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลดระดับและเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลในครั้งนี้


ส.ปชส.อุบล/ภาพ/ข่าว/อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร


ขับเคลื่อนโดย Blogger.