Header Ads

"เมืองปากน้ำโพ" จัดโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ​ หลักสูตร" การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ" ณ. โรงแรม 42 ซีเดอะซิค​ โฮเทล​ณ.โรงแรม​ 42 ซีเดอะซิค​ โฮเทล​ นครสวรรค์​ นายสิริรัฐ​ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ ในหลักสูตร "การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ" โดยมี​ นางสุกัญญา​ ชุมอุปการ​ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์​ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์​ เข้าร่วมในพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย​ ได้กล่าวว่า สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ดำเนินงานตามหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 951 คน และยังเล็งเห็นความสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของสภากาชาดไทย ให้มีความรู้ และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพ และการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองได้ ดังนั้นศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จึงมีภารกิจหลักในการ จัดการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำโครงการนำร่อง" กาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ" ให้กับคนพิการและเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลคนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด​ จำนวน​ 2 รุ่น​ๆ​ละ​ 30 คน โดยแบ่งเป็นภาคกลาง 4 จังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี และนครสวรรค์ และในพื้นที่เสี่ยงภาคใต้ 5 จังหวัด จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และนครศรีธรรมราช เพื่อให้คนพิการมีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพการดูแล สุขภาพเบื้องต้น และทำให้คนพิการได้เข้าถึงบริการความรู้ด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานและสภากาชาดไทยในยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้ที่ด้อยโอกาส รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายของประเทศชาติอีกด้วย


!!!! อัมพณ จับศรทิพย์.NEWS​13​(0619525644)!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.