Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4


วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน ร่วมถวายพวงมาลาสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและกำหนดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ และศาสนา ทรงได้รับยกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพราะทรงพระปรีชาสามารถ ทรงศึกษาเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น บาลี อังกฤษ ละตินเป็นพิเศษ สำหรับพระปรีชาสามารถและอัจฉริยะทางดาราศาสตร์ ทรงศึกษาโดยพระองค์เองจากตำราไทยและมอญ ซึ่งแปลจากตำราโบราณของฮินดู และทรงศึกษาตำราดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์จากยุโรป จนสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็ม ดวงในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 และเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทยที่บ้านคลองลึก ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ปรากฏไว้ในอดีตอย่างมากมาย 

ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาญาณอันเป็นเลิศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่าน อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ ทำให้ยังคงเป็นประเทศมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 


!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.