Header Ads

ศรีสะเกษ นักโทษเรือนจำรับมอบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2

 

ศรีสะเกษ นักโทษเรือนจำรับมอบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2  หวังให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้สามารถช่วยเหลือประชาชน ให้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้หลังจากที่ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในโอกาสต่อไป

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมมูลนิธิหลวงปู่สรวง เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่ 2 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้าง นำผู้ต้องขังมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ในโอกาสนี้ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทยจำนวน 55 คน และคนต่างชาติจำนวน 2 คนรวมทั้งสิ้น  57 คน  ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้ต้องขัง ได้นำไปประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดดินหนองทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก ให้สามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อได้พ้นโทษออกไปสู่โลกภายนอกแล้ว

นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2 ใช้เวลาในการฝึกอบรม 14 วัน  ในระหว่างวันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 3 แบ่งขั้นการฝึกตอนออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ การฝึกอบรมพึ่งพาตนเองด้วยทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กการประยุกต์ทฤษฎีแบบชาวบ้าน ปั่นโคก ขุดหนองทำนา ตามภูมิสังคมบนกระดาษ การสร้างต้นแบบพื้นที่จำลองการวางแผนการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น มีการปฏิบัติในพื้นที่จริง ขนาด 180 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านโคก ปั่นโคก ขุดหนองทำนายตามภูมิสังคม และการสรุป ประเมินผล 

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวต่อไปว่า  การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกแล้ว ผลการฝึกปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 57 คน จากผลการดำเนินการที่ผ่านมาผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมและเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนให้ทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมได้หลังจากที่ผู้ต้องขังที่จะได้พ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป/////

 /////ศิริเกษ   หมายสุข อัมพณ จับศรทิพย์////


ขับเคลื่อนโดย Blogger.