Header Ads

การตรวจโรคทหารกองเกิน ก่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2564


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 103 ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

กองทัพจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในห้วงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งการรับราชการทหารถือเป็นหน้าที่ของชายไทย กองทัพมีความชื่นชมยินดีที่  ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับใช้ประเทศชาติเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ที่ได้แสดงออกถึงความเป็นลูกผู้ชายไทยอย่างแท้จริง มีจิตสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติ เมื่อทุกคนได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการแล้ว กองทัพจะฝึกฝนให้มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน เสียสละ มีระเบียบวินัย กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ มีลักษณะผู้นำ สมกับที่ได้เกิดมาเป็นชายชาติทหาร โดยจะเริ่มต้นด้วยการฝึกบุคคลเบื้องต้น เพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพจากบุคคลพลเรือนให้มีลักษณะทหาร มีความเข้มแข็ง อดทน ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะรับการฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธี ภาคหมู่ ตอน หมวด และภาคกองร้อย ภาคกองพัน ตามลำดับ    

โดยภายหลังที่ได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการแล้ว กองทัพจะดูแลเอาใจใส่ทุกคนอย่างใกล้ชิด ในด้านความเป็นอยู่ การพักผ่อน การกินอยู่ การกีฬา การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ได้รับเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และของใช้ประจำตัว ฯลฯ สิทธิประโยชน์ที่ทหารกองประจำการจะได้รับ มีสิทธิได้รับเงินเดือน   เบี้ยเลี้ยง และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเดือนละ 10,000 บาท และได้รับสวัสดิการตลอดเวลาที่เป็นทหารกองประจำการ นับตั้งแต่วันแรกของการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นอกจากนี้ยังมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ การศึกษาอาชีพและอื่น ๆ ตามที่กองทัพได้มีโครงการส่งเสริม เช่น การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และตอนปลาย (ม.6) ตลอดจนการฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการ พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหลังปลดจากกองประจำการ

สำหรับทหารกองเกินผู้ใดที่เห็นว่าตนเองมีความไม่พร้อม มีโรคประจำตัว , สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามที่กฎหมายกำหนด ต้องเข้ารับการตรวจโรคอย่างละเอียด             โดยคณะแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง สามารถขอรับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก (เกณฑ์ทหาร) ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

2. โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์

3. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง

4. โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

5. โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

6. โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

และสำหรับทหารกองเกิน ที่มีสภาพร่ายกายและจิตใจเป็นหญิงที่ยังไม่ได้แปลงเพศ หรือไม่ได้ปรับเปลี่ยนร่างกาย สามารถขอรับการตรวจร่างกาย ได้ที่หน่วยงานทางการแพทย์ที่ให้บริการตรวจทางแผนกจิตเวช โดยมีแพทย์ทางจิตเวชเป็นผู้วินิจฉัย ได้แก่

1. โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก หรือโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีแผนกจิตเวช

2. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

3. โรงพยาบาลสวนปรุง

ทั้งนี้ เพื่อนำเอกสารหลักฐานทางการแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลรับรอง นำไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกต่อไป!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.