Header Ads

พ่อเมืองสี่แคว​ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดนครสวรค์ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากโควิด-19

  


วันนี้ (6 ตุลาคม 2563)  เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบนโยบาย แก่หัวหน้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประกอบด้วย โครงการจิตอาสาพระราชทาน , โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิตร อำเภอตาคลี , การป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 , การป้องกันปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า และหลักธรรมาภิบาล โดยในส่วนของการดำเนินงานสำคัญอื่นๆ ได้แก่ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ,การพัฒนาและแก้ไขปัญหาบึงบอระเพ็ด, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , การจัดการเรื่องคนต่างด้าว , การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และในส่วนของแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์จังหวัดและการดำเนินงานตามนโยบายแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ส่วนราชการทุกแห่งติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่จะมาติดต่อราชการ ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานใหญ่ๆในจังหวัดฯ ขอให้มีการแจ้งขออนุญาตจัดงานฯผ่านศูนย์โควิด-19 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ news13​(0619525644)!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.