Header Ads

พ่อเมืองสี่แคว​ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหา พร้อมนำบริการจากหน่วยงานรัฐเพื่อการเข้าถึงของประชาชนอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่อำเภอลาดยาว

  


อำเภอลาดยาว นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย​ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา หลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการจาก จังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนตาม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ การเดินทางลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เป็นการเข้าไปรับฟัง ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รับทราบข้อเท็จจริงและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงกับความต้องการ จากนั้นได้มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจน จำนวน 20 ราย ๆละ 1,000 บาท  จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ , มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 ราย จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ และเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่

                                          

          ทั้งนี้ ภายในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน มีหน่วยงานต่าง ๆ นำบริการไปจัดตั้งให้แก่ประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ การบริการด้านสาธารณสุข การจัดหางาน และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชน เป็นต้น โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

!!!!     อัมพณ จับศรทิพย์​ news13(0619525644)!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.