Header Ads

บิ๊กป้อม มอบโฉนดให้ชาวบ้านรอบบึงบอระเพ็ด


บิ๊กป้อมห่วงชาวปากน้ำโพย้ำ 6 หน่วยงานเร่งแผนคืนความสมบูรณ์บึงบอระเพ็ด  พร้อมมอบโฉนดที่ดินกับประชาชนรอบบึงฯ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะให้การต้อนรับ 

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าอาคารเอนกประสงค์สัมมนาบึงบอระเพ็ด เพื่อทำพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้กับผู้แทนราษฎรที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรในเขต“ให้”ของบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนตามแผนหลักฯ ของรัฐบาลภายใต้โครงการ“ธนารักษ์ประชารัฐ”และลงพื้นที่ดูสภาพพื้นที่โดยรอบบึงบอระเพ็ด พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังให้นโยบายในการพัฒนาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ว่า จากปัญหาบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรค์ที่เรื้อรังมานาน จึงได้สั่งการให้ 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมประมง กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งพื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำรูปแบบแก้มลิง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองใช้ในการอุปโภคบริโภค รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในบึง เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อการเกษตรบางส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้ามาดำเนินการกำหนดชนิดของพืชที่ควรเพาะปลูกตามความเหมาะสมด้วย 

ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ สทนช.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2562 เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด 6 ด้าน ระยะ 10 ปี (ปี’63 - 72) มีทั้งสิ้น 56 โครงการ วงเงินประมาณ 5,700 ล้านบาท เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลทำให้น้ำต้นทุนเพิ่มประมาณ 67 ล้าน ลบ.ม. ลดความเสียหายจากน้ำท่วม 21,000 ไร่ ช่วยพื้นที่ภัยแล้ง 85,000 ไร่ นั้น สทนช.จะมีการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการโครงการเร่งด่วน 9 โครงการ ปี’63-65 ทั้ง 3 ด้านอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผนหลักฯ โดยเร็ว ได้แก่ 1.แผนงานแก้ปัญหาบุกรุกและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ “ให้ หวง ห้าม” ปรับเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในบึง และปรับปฏิทินปลูกพืช 2.แผนงานแก้ปัญหาตะกอนตื้นเขินและเพิ่มปริมาณน้ำ และ 3.แผนงานแก้ปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้ง อาทิ การปรับปรุง ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด ปรับปรุง ปตร.คลองบางปอง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเสนอแผนงานโครงการผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เพื่อตั้งของบประมาณในปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาบึงฯ ตามแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดเกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว


!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.