Header Ads

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 

วันนี้ ( 25 กันยายน 2563) เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะฯ ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม และรับฟัง ข้อมูลโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ อบต.พรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 

โดย นายชัยโรจน์ มุ่งปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กล่าวรายงาน ฯ ว่า สระบ่อดินขาว เป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดสรรให้ประชาชนเช่าเพื่ออยู่อาศัย ทำการเกษตร และพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากมีการขยายเขตเส้นทางรถไฟ ทำให้น้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาวงษ์ไม่สามารถลงสระบ่อดินขาวได้ ปริมาณน้ำในสระไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หากโครงการฯ นี้ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน  จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กับพื้นที่ ต่อไป

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งประกอบไปด้วย ระเบียงจุดชมทัศนียภาพและจุดรับน้ำ ระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ บ่อหน่วงน้ำ ฝายชะลอน้ำ งานขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ำพื้นที่เขาวง

ทั้งนี้ การติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ในวันนี้ จะเป็นการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็ว ต่อไป


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.