Header Ads

เรือนจํากลางนครสวรรค์ ปิดการฝึก​อบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง​

เรือนจํากลางนครสวรรค์   นายอรรถพร​ สิงหวิชัย​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง​ ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์กรมราชทัณฑ์


นายสนธยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์​ กล่าวรายงานว่า เรือนจำกลางนครสวรรค์​ กรมราชทัณฑ์ ได้ทำการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั่นโคก​ ขุดหนอง​ ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ซึ่งในการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ของเรือนจำนครสวรรค์​ ในวันนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องขังชาย 257 คน และผู้ต้องหาหญิง 46 คน รวมทั้งสิ้น 303 คน​ โดยการฝึกอบรมดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 กันยายน 2563​ ซึ่งในการฝึกอบรมในวันนี้ประกอบด้วยการฝึกอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีแนวทางการออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก และการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา

ซึ่งบัดนี้การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามหลักสูตรการฝึกแล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ท่านสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว​ ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสื่อสาน​ รักษา​ ต่อยอด​ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

หลังจากนั้น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่จบหลักสูตรการฝึก โครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 303 คน!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์​ news13 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.