Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


 วันที่ 8 กันยายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขัดพื้นด้วยเครื่องขัดพื้น (พื้นหินขัด) ระดับ 1 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรณรงค์พาณิชย์ การประชุมดังกล่าวเป็นการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงรายละเอียดของมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ยื่นขอรับรองตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ก่อนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณารับรองต่อไป ทั้งนี้หากสถานประกอบการนำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาดังกล่าว ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตน มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10,000 บาท


!!!! อัมพณ​ news13. 0886436594!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.