Header Ads

เมืองสี่แคว เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


     วันนี้ (วันที่ 8 กันยายน 2563 ) เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์​ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2563 ณ ห้องประชุมนิวสรรรมขันธ์ (501) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

                                         

การจัดโครงการฯครั้งนี้ มีเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน การฉีดวัคซีนให้กับสุนัข การปฏิบัติตมระเบียบ กฎหมาย และการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีบุคลากรขององค์กรปกครอง และท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากอำเภอ ทุกอำเภอ เข้ารับการอบรมจำนวน 151 คน

                                        

     ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้ประสพความสำเร็จ ต่อไป!!!!! อัมพณ​ news13 0886436594!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.