Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โดยมี รวมทั้งประชุมสิ้นประมาณ ๓๐๐ คน ณ โรงแรแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ จังหวัดนครสวรรค์ 

การประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะได้นำผลการประชุมและข้อคิดเห็น ของที่ประชุมไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครสรรค์ แล้วส่งให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเพื่อพิจารณา ต่อไป

!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์ news13 รายงาน !!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.