Header Ads

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์

 

 วันนี้ (24 กันยายน 2563)  เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะทำงานภาคเหนือ พร้อมคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ณ ศาลาประชาคมอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สรุปประเด็นปัญหาฯ และร่วมหารือ ในประเด็นปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพร้อมทั้งประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินขับเคลื่อนไปสู่การพิจารณา ต่อไป!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.