Header Ads

มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์​

         ที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  มหกรรมรวมพลังคนดี แห่งแผ่นดินประจำปี 2563 ตามที่กรมพัฒนาชุมชน กำหนดให้ทุกจังหวัด ดำเนินงานคัดสรร กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 ประกอบด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด  และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล  เพื่อเชิดชูเกียรติ  รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดการความรู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 

           โดยในปีงบประมาณ 2563 กรมพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัด จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรและเครือข่ายดีเด่นทุกคน เกิดความภาคภูมิใจ  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องยุคลบาท  ด้วยการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และเข็มเชิดชูเกียรติ  ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่เย็นเป็นสุข  ดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  ดีเด่นระดับจังหวัด  องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญ  ในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด  ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับตำบล ดีเด่นระดับจังหวัดและการมอบโล่เกษียณอายุราชการและของที่ระลึก
!!!!! อัมพณ  จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.