Header Ads

"เมืองปากน้ำโพ" จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

 


"เมืองปากน้ำโพ" จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 


วันนี้ (29 กันยายน 2563 ) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งก่อนวาระการประชุม มีการมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 3 คน และมอบโล่พร้อมในประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบ จำนวน 2 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำความดีและเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบนโยบาย และข้อราชการสำคัญ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดนครสวรรค์ มีหัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 16 ราย โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวอำลาเกษียณอายุราชการในโอกาสนี้

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.