Header Ads

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ประจำปี 2563

ที่ห้องประชุมผกากรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ. นราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นางอุษณีย์ ยุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนกว่า 300 คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                                         

นายยุทธนา พรหมณี ผอ.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม การจัดสานวัสดุจากธรรมชาติ  เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  และพื้นที่ใกล้เคียง   อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างสรรค์ให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว จึงได้มีการจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1. การเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ 2.นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2563 เป็นโครงการอบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น กระจูด ลิเภา ปาหนัน โครงการศึกษาพัฒนาลายผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มสตรีผ้าทอตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน (กรงนกคุ่ม) สู่นวัตกรรม 4.0 และโครงการอบรมการเลี้ยงชันโรง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Project based) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สู่วิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจร และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุจากท้องถิ่นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย

                                      

ด้าน นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้อยู่คู่กับจังหวัดนราธิวาส โดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน สร้างสรรค์ วัสดุในท้องถิ่น ให้เกิดมูลค่ามากขึ้น ทั้งยังเป็นการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ละครอบครัวได้อย่างมีคุณค่า ไปพร้อมกับการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน พร้อมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการจัดนิทรรศการในวันนี้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้สร้างความตระหนักและคุณค่าของวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นให้สาธารณชนได้รับทราบและเผยแพร่ต่อไปยัง นักศึกษา  เยาวชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย


                                     //////////////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.